Doktryna | Metodyści

Doktryna

“Widzialny Kościół Jezusa Chrystusa jest zgromadzeniem ludzi wierzących, którym głoszone jest czyste Słowo Boże i udzielane są przyzwoicie sakramenty z zachowaniem obrządków zgodnych z nakazami Chrystusa”

Artykuły Wiary, Art. XIII

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP ugruntowany na opoce wiary w Jezusa Chrystusa wyznaje że:

 • Słowo Boże jest podstawą i norma formułowania doktryny i etyki metodystycznej.
 • Całe Pismo Święte jest natchnionym przekazem Bożej woli.
 • Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańska.
 • Chrzest udzielany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zarówno dzieciom jak i dorosłym nie ochrzczonym uprzednio w innym Kościele.
 • Sakrament Wieczerzy Pańskiej (Eucharystia) udzielany jest, zgodnie z nakazem Chrystusa, pod obiema postaciami – chleba i wina.
 • Jedynie Bogu w Trójcy Jedynemu należna jest cześć i chwała. Wszelkie inne kulty – natury, człowieka, wytworów jego rąk – nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa.
 • Spowiedź powszechna i zwiastowanie łaski Bożej wszystkim pokutującym uznawane są za wyraz woli Bożej. Człowiek zbawiany jest tylko przez wiarę i podlega nieustannemu działaniu Bożej łaski: uprzedzającej, usprawiedliwiającej i uświęcającej.

Praktykowane w Kościele środki łaski to:

 • studiowanie Pisma Św.,
 • modlitwa,
 • post,
 • sakramenty,
 • duchowe rozmowy.

Osoba usprawiedliwiona z łaski przez wiarę może doświadczyć pewności zbawienia gdyż Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rzym. 8,16). Wierzący, który doświadczył usprawiedliwienia wkroczył na drogę duchowego wzrostu i powinien zmierzać ku doskonałości w miłości, ku świętości, bez której nikt nie ujrzy Boga. Podstawowe prawdy naszego Kościoła wyrażone zostały w wyznaniach wiary, które stanowią wspólne dobro chrześcijaństwa.Biblijne nauczanie Kościoła wyrażają:

 • 44 Kazania Jana Wesleya
 • Noty wyjaśniające do Nowego Testamentu
 • 24 Artykuły Wiary (skrócona wersja anglikańskich 39 Artykułów Wiary)
 • Wyznanie Wiary Społeczności Ewangelickiej

Społeczną naukę Kościoła ukazują:

 • Zasady Ogólne
 • Zasady Socjalne
 • Socjalne Wyznanie Wiary

Metodyści wezwani są do:

 • nie czynienia nikomu krzywdy i unikania wszelkiego zła,
 • czynienia dobra przez służbę bliźniemu,
 • korzystanie z ustanowionych środków łaski.