Historia | Metodyści

Historia

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP (KEM) nawiązuje do ideałów reformacji anglikańskiej wyrażonej w XVIII – wiecznym ruchu odnowy religijnej.

Grupa studentów teologii z Oxfordu zapragnęła zmienić swoje życie, doskonaląc je zgodnie z zasadami Pisma Świętego. Skupili się oni wokół młodego księdza anglikańskiego, Jana Wesleya. Był on znany z bardzo pobożnego życia. Wyjechał nawet na misje do Ameryki, lecz nie przyniosło mu to spokoju ducha. Sam pisał: ”Pojechałem nawracać pogan, ale któż mnie nawróci?” Walka wewnętrzna i poszukiwania pokoju w sercu doprowadziły go do przełomu duchowego i doznania pewności, że Zbawiciel uwolnił go od ciężaru win i mocy grzechu. Stało się to 24 maja 1738 roku w Londynie. Podobne przeżycia stały się udziałem i innych – duchownych i świeckich. Pełni zapału dla Boga dotarli z Ewangelią do wszystkich ważniejszych miast Anglii, do oddalonych wiosek i górniczych osiedli.
Przywódcami przebudzenia metodystycznego byli bracia: Jan i Karol Wesleyowie (duchowni anglikańscy). Oni i ich współpracownicy prowadzili tytaniczną wprost pracę kaznodziejską – kazania głosili codziennie i to nawet kilka razy. Słuchały ich tłumy. Ks. Jan Wesley zakładał stowarzyszenia metodystyczne, budował kaplice i szkoły, otwierał sierocińce.

Po raz pierwszy masowo działali kaznodzieje świeccy. W kazaniach piętnowali grzech, zwiastowali łaskę Bożą zbawienną dla wszystkich, wzywali do nawrócenia i poddania swego życia Bogu. Kładziono nacisk na zwrot do źródeł chrześcijaństwa: do Jezusa i Ewangelii.
W ciągu kilku dziesiątków lat metodyzm rozszerzył się z Anglii na Walię, Szkocję i Irlandię, a także dotarł do Ameryki. Tam najwcześniej, bo w 1784 roku zorganizował się w odrębny Kościół. W XIX wieku był to najbardziej misyjny Kościół chrześcijański. Dlatego dziś spotykamy metodystów na całym świecie. Pierwsze zbory tradycji metodystycznej na ziemiach polskich powstały już pod koniec XIX wieku, głównie na Pomorzu (Gdańsk, Grudziądz, Chodzież) oraz na Śląsku (Wrocław). W 1921 roku rozpoczął działalność na terenie całej Polski, Południowy Episkopalny Kościół Metodystyczny i od tego momentu liczy się oficjalnie czas polskiego metodyzmu.

Parafia w Krakowie powstała w 1941 roku. Założona została przez ks. Konstantego Najdera, który musiał w tym czasie opuścić Katowice.
Wyda­lony przez hitlerowców z Kato­wic, pastor Najder – osiedliwszy się w Krakowie – zaczął gromadzić znajo­mych i przyjaciół w swoim mieszkaniu przy ulicy Starowiślnej, by modlić się i w Ewangelii Chrystusowej szukać pociechy i sił do wytrwania.
Pierwsza kaplica znajdowała się przy ul. Stradom. Potem przez wiele lat, już powojennych, metodyści krakowscy gromadzili się przy ul. Wiślnej 4. Od 1995 roku posiadamy swój budynek kościelny przy ul. Długiej 3.

Zbór w Tarnowie założony został wiosną 1945r. dzięki służbie pastora Stanisława Słotwińskiego. Poświęcenie kaplicy przy ul. Narutowicza 19 nastąpiło 25 kwietnia 1947 r.